Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenie

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.decorglamour.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

 

     Bc. Andrea Račáková

     IČO: 50983971

     DIČ: 1123605593

     IČ DPH: SK1123605593

     So sídlom: Poľná 6412/27, Banská Bystrica 974 01

     Zapísanej u Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 630-16728

Kontaktné údaje:

email: moj@decorglamour.sk

telefón: +421/918643147

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „Predávajúci“)

Adresa pre doručovanie, adresa na odstúpenie od zmluvy, adresa na uplatnenie reklamácie, príp. podania sťažnosti alebo iného podnetu: Bc. Andrea Račáková, Poľná 27, Banská Bystrica 974 01, mob.0918643147

 

Bankové spojenie:

IBAN SK3183300000002602240166

BIC SWIFT kód FIOZSKBAXXX

 

 1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode,v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 1. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 1. VOP sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho www.decorglamour.sk.

 

II. Vymedzenie pojmov

 

Kúpna zmluva – je zmluva, ktorá vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim spôsobom uvedeným vo VOP, a ktorej predmetom je kúpa tovaru zo strany Kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na internetovej stránke www.decorglamour.sk (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).

 

Objednávka – je Kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár, ktorý je následne spracovaný systémom elektronického obchodu, a ktorý smeruje k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1.Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.decorglamour.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na ikonku nákupného košíka, skontroluje jeho obsah a cez tlačidlo "Pokladňa" vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.) a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Po odoslaní objednávky, príde kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Pri nedoručení e-mailu, prosím skontrolujte kolonku Spam.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.decorglamour.sk  sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé, a že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 2.Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu moj@decorglamour.sk

Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

IV. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c,informovať zákazníka o vade tovaru alebo služby

d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad dodací list, daňový doklad.

Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar

b, zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formulára kupujúcim

 

Práva kupujúceho:

a) kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Povinnosti kupujúceho:                                                                                                                                                      

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov  za doručenie objednaného tovaru                            b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný.

V prípade ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

 

V. Ceny

 

1.Ceny jednotlivých produktov sú konečné, uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Kúpna cena nezahŕňa náklady spojené s prepravou tovaru, náklady na poistenie tovaru ani iné náklady, pokiaľ to nebolo výslovne dohodnuté Zmluvnými stranami, prípadne uvedené v popise tovaru.

2.Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 3.Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 4.Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.decorglamour.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.decorglamour.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru, alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

5.V prípade, ak sa na internetovej stránke www.decorglamour. sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

VI. Platobné podmienky

 

1.Kupujúci môže objednávku zaplatiť prostredníctvom: 

platba na dobierku (+1,20 EUR)

platba kartou  (+0 EUR)

prevodom (+0 EUR)


 PLATBA NA DOBIERKU -  kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí zásielky kuriérom, v hotovosti alebo platobnou kartou

 PLATBA  PROSTREDNÍCTVOM  PLATOBNEJ BRÁNY Shoptet Pay  - platba nám bude pripísana na účet do pár minút po zaplatení.
 Takáto objednávka bude automaticky spárovaná s vašou platbou a tovar budete mať v čo najkratšom čase.
 V prípade, že sa pri platbe vyskytne chyba, prosím kontaktujte nás, radi vám s tým pomôžeme.

PLATBA VOPRED NA ÚČET - kupujúcemu sú po zrealizovaní objednávky zaslané na jelo e-mail údaje k platbe prevodom. Tovar je odoslaný po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke na účet predávajúceho. Na platbu čakáme 3 dni (platí pre platby zo Slovenskej republiky) a 5 dní na platby z Českej republiky. Nezaplatené objednávky budú po tejto lehote stornované.

3.Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu, ak nebolo dohodnuté inak. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. 

 

VII. Dodacie podmienky

 

1.Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Náklady spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu (ďalej len ako „prepravné“) nie sú zahrnuté v kúpnej cene. 

2.Tovar je doručovaný prostredníctvom kurierskej spoločosti GLS, Slovenskej pošty a  Českej pošty.

Dôležité upozornenie: V záujme bezproblémového doručenia kuriérom, uvádzajte v objednávke telefónne číslo na ktorom budete zastihnuteľný a adresu, kde Vás kuriér môže zastihnúť počas pracovných dní, v čase medzi 8:00 a 16:00. 

3.Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Objednaný tovar je dodaný Kupujúcemu v čo najkratšom čase zvyčajne do 3-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 10 dní . Dlhšia lehota odoslania objednávky je uvedená v popise produktov, ktorých sa to týka. V týchto prípadoch bude kupujúci priebežne informovaný o stave jeho objednávky. 

4.Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „Na dotaz" alebo ,,Momentálne nedostupný", v tom prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu/dostupnosť daného tovaru u dodávateľa, a po  odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva. 

5.Pokiaľ kupujúci odmieta prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká prevádzkovateľovi internetového obchodu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru.

6. Ak kupujúci žiada o opätovné zaslanie neprebraného tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo o zaslanie platby za tovar vopred na účet.

 

VIII. Prepravné

 

Kuriér GLS:

Hmotnosť

   do 2kg

nad 2kg

nad 5kg 

 
Platba vopred

  3,50 €

3,90 €

4,90€ 

 

Dobierka

+1,20 €

+1,20 €

+1,20€   
         

 

 Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke z Českej Republiky

Tovar zasielame aj do Českej republiky po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho cez platobnú bránu GoPay alebo prevodom na bankový účet Predávajúceho. Tovar zasielame prostredníctvom Českej pošty. Cena poštovného do 2kg 10€ do 2-5kg 12€, nad 5kg 15€.

!Platobná brána príjma platby aj z Českej republiky. Platba cez platobnú bránu GoPay je zadarmo, a za platbu vám nebudú účtované žiadne poplatky!

Ak platba cez platobnu bránu GoPay neprebehla, alebo bola zrušená, následne vám budú zaslané údaje k platbe prevodom na váš e-mail zadaný v objednávke.

 

IX. Stornovanie objednávky

 

 1. Kupujúci má právo bezplatne zrušiť/stornovať objednávku bez udania dôvodu  kedykoľvek pred jej doručením a do 14 dní po prevzatí tovaru. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy musí byť v písomnej forme prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo prostredníctvom emailu. Po obdržaní storna Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

2. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

3.Predávajúci má právo zrušiť/stornovať objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, v prípade, ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatí Kupujúci kúpnu cenu v lehote 3 dní ( platí pre objednáky zo Slovenskej republiky) a v lehote 5 dní ( platí pre objednávky z Českej republiky) od zaslania podkladov k platbe, v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedanie na e-maily atď.. Vo všetkých uvedených prípadoch Predávajúci informuje Kupujúceho, z akého dôvodu bola jeho objednávka zrušená.

5.Ak Kupujúci uhradil kúpnu cenu resp. jej časť, pri zrušení objednávky budú uhradené finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní na bankový účet Kupujúceho. 

 

X. Vrátenie tovaru

 

1.Podľa § 7 ods.1 zák.č.102/2014  Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší

. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu sídla (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) : Bc. Andrea Račáková, Nad Plážou 8, 974 01 Banská Bystrica, 0918643147, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, s priloženou kópiou dokladu o kúpe tovaru. Pri vrátení tovaru Slovenskou poštou nám prosím vopred napíšte e-mail na moj@decorglamour.sk ,aby sme o balíku vedeli, nakoľko nie vždy pošta informuje o doručení.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia a odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.  Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie. Pri vrátení balíka Slovenskou poštou nám prosím o tejto skutočnosti 

2.V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

3. Pri vrátení tovaru, alebo pri odstúpení od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu kupujúci.

4.Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

XI.Reklamačný poriadok

 

1.Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z akéhokoľvek spôsobu dopravy, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (sklenené doplnky, dekorácie a pod) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je.

2.V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, viditeľné vady a deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať s prepravcom protokol, a o tejto skutočnosti kupujúci informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. 

3.Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na tovar kúpený od Predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel.  Záručná lehota na všetok tovar je 24 meiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku - najčastejšie pádu.

4. Pri reklamácií Kupujúci kontaktuje predajcu emailom alebo telefonicky.

 5.Reklamácia tovaru sa uskutočňuje na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len ako „reklamačný formulár“), ktorý je dostupný na konci týchto VOP.

6.  Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu poštou, v prípade nadrozmerného tovaru kuriérskou spoločnosťou, alebo privezie osobne na adresu  Bc.Andrea Račáková, Nad plážou 8, 974 01 Banská Bystrica.  O tejto skutočnosti je potrebné vopred informovať mailom alebo telefonicky. Tovar musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.

7.Ak ide o reklamáciu Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, Predávajúci ho týmto spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 8.Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, Kupujúci spotrebiteľ má pri reklamácii nasledujúce práva:

1.kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.namiesto odstránenia vady môže Predávajúci vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak je daný produkt skladom

9.Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Kupujúci spotrebiteľ má pri reklamácii právo:

1.na výmenu veci

2.má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10.Ak ide o odstrániteľné vady, ale ak Kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má Kupujúci právo:

1.na výmenu veci, alebo

2.má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 12.Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, si vyberie ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje.

13.Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo na výmenu tovaru za nový tovar.

14.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

15.Predávajúci upozorní o vybavení oprávnenej a uznanej reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

16.Ak ide o Kupujúcich podnikateľov, na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Záručná doba pre Kupujúceho podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov vyznačená kratšia záručná doba, expiračná doba alebo doba spotreby.

 17.V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

XII. Záruka

 

1.V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

2.Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebením alebo nesprávnym používaním.

Kupujúci dbá o to, aby výrobok používal len na účel, na ktorý je výrobok určený, aby dodržiaval pravidlá používania, údržby a starostlivosti o výrobok.

Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu nedodržania týchto pravidiel a vád vzniknutých opotrebovaním nemôže byť uznané v rámci reklamačného konania ako oprávnené pre uznanie reklamácie.

 3.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté v záručnej dobe (záruke) ak:

 • kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám, alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy; násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený,
 • z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym použitím,
 • boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie,
 • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

4.Za vadu nie je možné považovať:

 • vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,
 • vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (čistenie chemikáliami)
 • úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,
 • vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (rozbitím, ulomením, poškriabaním)

 5.Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na webovej stránke www.decorglamour.sk

 

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešen iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný lebo rozhodcovský súd. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

XIV. Ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.decorglamour.sk uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

2.Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

3.Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

 

XV. Záverečné ustanovenia

 

 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.decorglamour.sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý sa nimi oboznámil, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7.7.2019. 

 

Príloha 1:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Bc. Andrea Račáková

Poľná 27

Banská Bystrica 97401

+421918643147

Email: moj@decorglamour.sk

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol nákup nižšie špecifikovaného tovaru:

Číslo a dátum objednávky:

Číslo dokladu (faktúry):

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Dôvod (nepovinný údaj):

 

V………………. dňa ………………….

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):

 

Príloha 2:

Vzorový reklamačný formulár

Adresát: moj@decorglamour.sk

Bc. Andrea Račáková


Poľná 27

Banská Bystrica 97401

+421918643147

Email: 

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Týmto u vás uplatňujem reklamáciu na nasledovný tovar

Názov tovaru , počet ks :

Číslo objednávky – faktúry zo dňa :

Reklamáciu uplatňujem z nasledovného dôvodu:

 

Reklamáciu žiadam vybaviť nasledovne (viď. Reklamačný poriadok .  Všeobecných obchodných podmienok):

 

V………………. dňa ………………….

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe)